.

Намаляване на дизеловите емисии в строителството

22-11-2021

При преобладаващо чисти Euro VI автомобили в европейските автопаркове от камиони, акцентът върху намаляване на дизеловите емисии сега се преориентира към други източници, в т.ч. строителните машини. В строителната индустрия вече се забелязва приемственост на технологиите, в т.ч. рециркулацията на отработените газове (EGR), селективната каталитична редукция (SCR) и филтрите за твърди частици (PM филтри), в допълнение към технологиите за впръскване от акумулираща горивна система и за цялостно електронно управление на двигателя. По този начин индустрията следва стъпките на транспортната индустрия и се сблъсква с редица от нейните проблеми.

Емисиите на отработени газове от извънпътна подвижна техника (NRMM) са обект на поетапно регулиране от 1999 г. насам. Още в началото като регулирани замърсители от емисиите на отработени газове бяха включени въглеродният оксид (СО), въглеводородите (HC), оксидите на азот (NOx) и твърдите частици (PM).

В момента строителната индустрия се движи по ръба на ограниченията за емисиите на NRMM, Етап V. Те включват драстично затягане на изходното производство на частици, което да осигури използване на такива високоефективни технологии, като филтрите със стенен поток. Първоначално планирани за въвеждане през юни и декември 2020 г.(в зависимост от размера на двигателя) тези норми бяха отложени за 12 месеца в отговор на Covid кризата.

Това закъснение предоставя на производителите възможност да “изчистят“ нови машини на склад, които при нормални обстоятелства биха били продадени преди крайния срок. Въвеждането на фини мерки за контрол на емисиите в такива натоварени приложения като строителството не остава лишено от проблеми.

Въпроси като чистота на горивата и запаси от AdBlue в отдалечени региони поставят предизвикателства пред операторите, които преди това са управлявали машини, конструирани да се справят с неблагоприятни условия. Всеобщото мнение е, че строителните машини са по-малко предвидими от своите “колеги“ от NRMM. Източник от индустрията споделя:

Графикът за регенериране е зададен от производителя, но действителните работни условия могат да варират в широки граници, когато бъдат съпоставени с фабричния цикъл на изпитване. Машините работят във всякакъв тип среда, на открито и на закрито, като сезонността също има влияние."

Неочаквани регенерирания може да са причина и за оперативни проблеми. Ако една машина работи например в станция за претоварване на отпадъци, тя е на закрито и заобиколена от запалими материали. Необходимо е да бъде преместена на безопасно място, преди да се даде старт на процеса. Дори и да работи на открито, най-вероятно в близост ще има хора и други машини, така че е наложително да се намери чиста зона."

За операторите на машини във всички сектори изгарянето на горивото, необходимо за регенериране на филтрите, представлява допълнителен разход. Този разход може да скочи драстично, ако не се използват правилните моторни масла: ако изпускателната система е с филтър за твърди частици и с масло, което не отговаря на необходимата спецификация (ниско или средно съдържание на SAPS), филтърът ще се запуши преждевременно с пепел. Този материал не се повлиява от процеса на регенериране.

Намаленият капацитет на филтъра първоначално увеличава необходимата честота на регенеративните изгаряния, но в крайна сметка пепелта ще запълни филтъра до такава степен, при която той ще трябва или да бъде свален за професионално почистване, или да бъде заменен с нов компонент.

Texaco Delo 600 ADF с OMNIMAX, патентована технология на Chevron, е първото тежкотоварно моторно масло с възможност за драстично намаляване натрупването на сажди в дизеловите филтри за частици, с което способства за осигуряване на изключителна защита както на двигателя, така и на системата за емисии.

Научете повече за ползите на Texaco Delo ADF тук

назад