.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

11-07-2018

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 18.07.2018 г. фирма „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД приключва изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0323-C01 свързан с изпълнението на проект “Инвестиции за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла, в мобилен и стационарен вариант”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Във връзка с представяне изпълнението на дейностите по проекта имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция, която ще се състои на 17.07.2018 г. (вторник), от 11:00 часа, в гр. Русе, бул.“Трети март“ № 46, в административната сграда на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД.

Основната цел на проекта е насочена към повишаване на ефективността, конкурентоспособността и иновационния капацитет на ПРИСТА ОЙЛ, чрез внедряване в производството на нов иновативен процес, и създаване на потенциал за последваща успешна пазарна реализация на произведените чрез него продукти.

Заключителната пресконференция се провежда с оглед спазване задълженията на бенефициера „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД съгласно условията на договора за безвъзмездна финансова помощ и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

На пресконференцията са поканени да присъстват представители на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Областен информационен  център – гр.Русе (част  от  мрежата  от  28  информационни  центрове за популяризиране  на  Кохезионната  политика  на  Европейския  съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

За допълнителна информация:

Димитър Хинков – старши експерт маркетинг и реклама

тел.: 0895/46 47 71

назад