.

 

АНТИКОРУПЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Цел на политиката

Целта на тази политика е да се гарантира спазването на всички приложими разпоредби за борба с подкупите и корупцията, и да се гарантира, че стопанската дейност на Дружеството се извършва по социално отговорен начин.

1.1. Тази антикорупционна политика е създадена, за да определи отговорностите на Приста Ойл и на работещите за нея във връзка със спазването и поддържането на нейната позиция на нулева толерантност към подкупите и корупцията.

1.2. Политиката е изготвена и за да служи като източник на информация и насоки за работещите за Приста Ойл. Тя им помага да разпознават и да се справят с проблемите, свързани с подкупите и корупцията, както и да разбират своята отговорност;

1.3. Целта на компанията е стремеж към нулеви корупционни практики. Тази цел се постига и оценява ежегодно с годишен доклад към ръководството на фирмата, в него се измерва количествено и по възможност, качественото изпълнение на тази политика.

1.4. Цел на фирмата е непрекъснато преразглеждане и осъвременяване на клаузите разглеждани в този документ, както и навременното осведомяване на персонала за промените в нея. Това ще се постигне с ежегодни обучения в организацията.

 

2. Декларация относно политиката

2.1. Приста Ойл се ангажира да извършва стопанска дейност по етичен и честен начин, като използва добри практики в тази насока, които да гарантират предотвратяването на подкупи и злоупотреби. Компанията проявява нетърпимост към подкупите и корупционните дейности. Тя се ангажира да действа професионално, честно и почтено във всички бизнес сделки и взаимоотношения, независимо от това в коя държава оперира.

2.2. Приста Ойл  спазва всички законови и морални изисквания, свързани с борбата с подкупите и корупцията, във всички юрисдикции, в които оперира.

2.3. Ако бъде установено, че дружеството е участвало в корупционни дейности, може да му бъде наложена неограничена глоба, да бъде отстранено от участие в търгове за обществени поръчки и да бъде накърнена сериозно репутацията му. Ето защо се ангажираме да предотвратяваме подкупите и корупцията и приемаме много сериозно своите правни отговорности.

 

3. Обхват на политиката

3.1. Политиката се прилага за всички служители /независимо дали са на временен, срочен и/или постоянен трудов договор/, консултанти, изпълнители, стажанти, служители на агенции, агенти, спонсори или всякакви други лица, свързани с дружеството /включително трети страни/, или с всички дъщерни дружества и техните служители, независимо от местонахождението им. Политиката се прилага и за висши мениджъри, служители и членове на Управителния съвет на всяко ниво.

3.2. В контекста на тази политика трета страна се отнася до всяко лице или организация, с които дружеството се среща и работи. Тя се отнася за действителни и потенциални клиенти, потребители, доставчици, дистрибутори, бизнес контакти, агенти, съветници и правителствени и обществени органи, включително техните съветници, представители и длъжностни лица, политици и политически партии.

 

4. Термини, използвани в тази Политика

4.1. Подкуп - предлагане, обещаване или даване на каквото и да е нещо със стойност, за неправомерно влияние върху друго лице с цел получаване на работа за Приста Ойл или предоставяне на предимство, те могат да включват пари, подаръци, гостоприемство, разходи, реципрочни услуги, политически или благотворителни дарения, или всяка пряка или косвена полза или заплащане.

4.2.  Корупция - описва всяко непочтено поведение. Това може да включва даване или получаване на подкупи или облаги, но също така и измамно действие или действане по начин, който поставя Вашите интереси в конфликт с тези на Приста Ойл, докато сте в рамките на  трудово/служебно или търговско правоотношение.

4.3. Работници и служители - лицата, които се намират в трудови правоотношения с компанията.4.4. Улесняващи плащания - плащания, които са поискани от държавни служители, за да се ускорят рутинни правителствени действия като:

  • обработка на лицензи, разрешителни или други официални документи;
  • обработка на правителствени документи, като визи и работни поръчки;
    • предоставяне на услуги като полицейска закрила.

 

4.5. Длъжностни лица - лица на всяка държавна институция или агенция, служители на всяка публична организация, политически партии и партийни лидери, кандидати за държавна служба, ръководители и служители в компании, държавна собственост или ръководени от правителството, всяко лице, което действа от името на някой от тези служители, лице, заемащо законодателна, административна или съдебна позиция.

4.6. Трета страна/страни - включва агенти, брокери, партньори, консултанти, изпълнители и други представители, извършващи услуги в полза на Приста Ойл.

Вземането и даването на подкуп е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! Служителите не само, не трябва да участват в каквато и да е форма на подкупване, независимо дали пряко или чрез трета страна, но и при узнаване за такава практика, незабавно да уведомят съответните органи. Те не трябва да приемат подкупи в каквато и да е степен и ако не са сигурни дали нещо е подкуп, подарък или акт на гостоприемство, трябва да потърсят допълнителен съвет от юрисконсулта и/или Изпълнителният Директор.

 

5. Борба с подкупите и корупцията

Приста Ойл (действаща чрез своите работници, служители и трети страни) ДЕКЛАРИРА, че няма да плаща или получава подкупи, пряко или косвено. Няма установен паричен праг, който определя подкупа, и няма нужда подкупът да бъде успешен, за да се възприема като корупция, тъй като предлагането му  е достатъчно, за да възникне престъпление.

Приста Ойл няма да толерира свои работници, служители и/или трети страни да бъдат въвлечени в каквото и да е ниво на корупция или подкуп. Всички съобщени случаи на действителна или предполагаема корупция или подкупи ще бъдат незабавно и задълбочено разследвани и разрешени по законоустановения начин.

Приста Ойл, нейните работници, служители и трети страни не трябва, пряко или косвено, да предлагат, приемат, обещават, плащат или разрешават подкуп  на  длъжностно лице с намерение да му повлияят в качеството му на длъжностно лице, независимо дали това представлява или не представлява престъпление за самия служител, който приема подкуп.

От Служителите на Приста Ойл се изисква при възникване на подозрение, че е настъпил или в бъдеще ще настъпи случай на  подкуп или корупция, които нарушават тази политика, да уведомят Изпълнителният Директор.

 

6. Надлежна проверка и трети страни

Приста Ойл не може да бъде подвеждана под отговорност за “индиректни” плащания, извършени или предлагани на предприятие или лице от негово име от трета страна докато не бъдат установени фактите и обстоятелствата на случая. Когато се работи с трета страна е от съществено значение да се извършва подходяща надлежна проверка на репутацията на третата страна и да се разберат всички рискове за подкупи и корупция, които могат да съществуват.

Приста Ойл счита, че следните области изискват по-специална надлежна проверка и оценка на риска, преди да се влезе в някакви бизнес отношения, сделка или проект (за избягване на съмнение се включват трети страни, съвместни предприятия или придобиване на компания):

  • оценка на риска, свързана с измамите, подкупите и корупцията в страната, в която ще се извършва бизнеса;
  • преглед на потенциалните бизнес партньори на третата страна;
  • преглед на предложения проект или бизнес сделка, с цел да се идентифицира, доколкото е възможно, рискът от корупция или подкуп.

 

Когато се работи с трети страни, случаите, които трябва да се разглеждат като индикатори за потенциални нарушения на законите против подкупите или анти-корупционните закони, включват:

  • чуждестранно длъжностно лице препоръчва на Приста Ойл  да наеме определена трета страна;
  • предлаганата компенсация на трета страна, наета от Приста Ойл  е неразумно висока в сравнение с пазарната стойност без разумно обяснение;

 

В случай че се идентифицират такива потенциални рискове, тяхното съществуване трябва да бъде незабавно съобщено на юрисконсулта и Изпълнителният Директор , които ще решат какви мерки трябва да бъдат взети.

 

7. Плащане на разходи, гостоприемство и бизнес развлечения

Плащане на разходи, гостоприемство и бизнес развлечения от името на чуждестранни длъжностни лица не трябва да бъде правено без предварително разрешение от Изпълнителният Директор , който ще   определи дали или не, предложеното плащане е допустимо, съгласно приложимото законодателство.

 

8. Плащания за улеснение и рушвети

Приста Ойл не приема и няма да извършва никакви плащания за улеснение от какъвто и да е характер.  Ако имате някакви въпроси или притеснения относно това дали да се направи или не плащане, което може да представлява Улесняващо плащане, трябва да се свържете за съвет с юрисконсулта и Изпълнителният Директор.

 

9. Политически дарения

Всички политически и благотворителни дарения, независимо дали се извършват пряко или косвено, трябва да се съобразяват с приложимите закони, трябва да могат да бъдат публично оповестявани и не трябва да бъдат направени с цел неправомерно влияние върху получателя или в замяна за някакво бизнес предимство.

Приста Ойл приема (и наистина насърчава) акта на даряване на благотворителни организации - независимо дали чрез услуги, знания, време или преки финансови вноски (парични или други) - и се съгласява да разкрие всички направени от дружеството благотворителни вноски.

Служителите трябва да вземат мерки за гарантиране, че благотворителните вноски не се използват за улесняване и прикриване на актове на подкуп.

Дружеството гарантира, че всички направени благотворителни дарения са законни и етични, съгласно местните закони и практики, и че даренията не се предлагат/правят без одобрението на Изпълнителният Директор.

 

9. Отговорности на служителите

9.1. Като служител на Приста Ойл трябва да се уверите, че четете, разбирате и спазвате информацията, съдържаща се в тази политика, както и всяка информация за обучение или друга информация за борба с подкупите и корупцията, която Ви се предоставя;

9.2. Всички служители и онези, които са под контрола на дружеството, са еднакво отговорни за предотвратяването, разкриването и докладването на подкупи и други форми на корупция. От тях се изисква да избягват всякакви дейности, които биха могли да доведат до нарушаване на тази политика за борба с подкупите.

 

10. Наказания, налагане и дисциплинарни мерки при неспазване на настоящата политика

Приста Ойл се отнася към корупцията и подкупите много отговорно. След подходящо разследване Дружеството ще предприеме юридически и/или дисциплинарни действия във всички случаи, където се счете за целесъобразно. Нарушението на тази политика може да доведе, до преразглеждане и ревизия на бизнес отношенията, правни искове или дисциплинарни действия в съответствие с  процедурите на Приста Ойл, както и дисциплинарни действия водещи до прекратяване на трудовото правоотношение.

Дисциплинарни действия могат да бъдат предприети и в случаи на недокладвано на известно нарушение на тази политика.

Подходящи действия ще бъдат предприети и спрямо контрагентите, замесени във всяко нарушение на тази политика, включително по отношение на договорите, сключени с такива страни. Това може да доведе до прекратяване на договор с трета страна.

 

11. Процес на управление на нарушения

Всички служители се насърчават да изразяват всякакви искрени опасения относно подозрения за неправомерно поведение или злоупотреби, включително подкупи, плащания за улесняване, изнудване и изпиране на пари, укриване на данъци, етични нарушения или всяко възприето нарушение на техните права. Известните нарушения на тази политика трябва да бъдат докладвани.

Приста Ойл  няма да толерира никаква форма на отмъщение срещу всяко лице, което добросъвестно изразява загриженост. Ако дадено лице добросъвестно съобщи за опасения и потърси съвет, то винаги ще бъде подкрепено от Дружеството.

 

12. Обучение и комуникация

12.1. Приста Ойл изисква при назначаване, всички служители да се запознаят с настоящата политика, за да се гарантира, че те са наясно с видовете корупция и подкупи, рисковете от участие в корупционна дейност и подкупване, и как те могат да докладват за съмнения за корупция и подкуп. Служителите също така ще получават ежегодно, подходящо обучение за това как да се придържат към тази политика.

12.2. Политиката на Приста Ойл за борба с подкупите и корупцията и отношението към нулева толерантност ще бъдат ясно съобщени на всички доставчици, изпълнители, бизнес партньори и трети страни в началото на бизнеса отношенията и по целесъобразност след това.

 

13. Водене на отчетност

Приста Ойл ще води подробни и точни финансови записи и ще разполага с подходящ вътрешен контрол, който да действа като доказателство за всички извършени плащания. Всички плащания и други финансови транзакции, трябва да бъдат разрешени от ръководството. Не оповестени или незаписани средства не могат да бъдат правени, за каквито и да е цели.

При постъпване на сигнал, в разумен срок, се сформира комисия по компетентност, която разглежда сигнала и при необходимост го подава към съответните държавни органи. За всеки един от случаите се изготвя доклад към ръководството на компанията.

14. Мониторинг и преглед

14.1. Изпълнителният Директор на Приста Ойл е отговорен за  мониторинга на ефективността на тази политика и ще извършва по свое усмотрение, редовен преглед на нейното прилагане, вземайки под внимание нейната пригодност, адекватност и ефективност.

14.2.  Приста Ойл ще преразглежда и променя тази политика при всякакви изменения в приложимото законодателство.

14.3. Тази политика не е част от трудовия договор, на който и да е служител и може да бъде променяна по всяко време с цел да се подобри нейната ефективност в борбата с подкупите и корупцията.

Ако имате въпроси, искате допълнителна информация или желаете да докладвате за обстоятелства, които са в нарушение на тази политика, можете да го направите на е-mail: bkp@prista-oil.bg, както и  на адрес: гр. Русе  7000, бул. „Трети март“ №46, лично на място и/или по поща/куриер в запечатан, непрозрачен плик с надпис до „Лицето разглеждащо сигнали за корупция“.

 

гр. Русе                                               Изпълнителен Директор:

Дата: 31.01.2024г.                               /Ц. Анастасов/

 

Изтегли PDF