.

 

ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД

С цел да поддържа  високи стандарти в социалната сфера компанията е изградила корпоративно стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения със своите работници,служители и техните семейства, местната общност и обществото.

За осъществяването на Политиката, дружеството насочва усилията си в следните направления:

 • Спазване на приложимите национални законови и други изисквания и зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;
 • Осигуряване ефективност на документирането, изпълняването, поддържането и разпространението на политиката в достъпна разбираема форма до всички служители, включително ръководен, технически и изпълнителен персонал, както и до подизпълнители и доставчици;
 • Редовно преразглеждане на политиката за социална отговорност с цел нейното непрекъснато подобряване с отчитане на настъпили промени в законодателството, във  вътрешнофирмените изисквания, както и в приетите изисквания на заинтересованите страни;
 • Уведомяване на всички свои служители и други заинтересовани страни за приетата Политика за социална отговорност на дружеството, чрез публикуването сайта на компанията – www.prista-oil.com;
 • Ръководните принципи на „Приста Oйл Холдинг“ АД по отношение на социалната отговорност включват:
  •  Уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във всеобщата декларация за правата на човека;

  • Защита на общоприетите човешки ценности;

  • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители;

  • Развитие и мотивиране на персонала;

  • Разкриване на нови работни места;

  • Осигуряване на сигурност в разплащанията;

  • Поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъци и видове осигуровки на служителите и работниците;

  • Формулиране на правила за градивна бизнес етика и гарантиране на тяхното спазване;

  • Отговорност при извършването на благотворителни дейности, както и подобряване на местната инфраструктура;

  • Поддържане на ползотворни взаимодействия с обществеността и местната власт, както и с неправителствени организации, бизнес асоциации, образователни и експертни институции и др.;

  • Оповестяване дейността на компанията в средствата за масова информация.

При констатирани нередности, по отношение на тази политика, моля да ни информирате на имейл – hr@prista-oil.bg или на адрес: гр. Русе, п.к. 7000, бул. „3-ти март“ 46, сигнал относно „СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ“.

 

гр. Русе                                              Изпълнителен директор:

20.01.2024г.                                       /Цветомир Анастасов/

 

ДЕКЛАРАЦИЯНА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД

Ръководството на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД официално декларира своята ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е документирана, прилагана, поддържана и оповестена до всички нива в структурата на фирмата и е на разположение пред заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД при изпълнение на основните си дейности - производство на масла и смазочни материали е насочена към корпоративно стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с работниците, местната общност и обществото, като цяло с цел подобряване качеството на живот.

За осъществяването на Политиката, дружеството насочва усилията си в следните направления:

 • Спазване на приложимите национални законови и други изисквания и зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;

 • Осигуряване ефективност на документирането, изпълняването, поддържането и разпространението на политиката в достъпна разбираема форма до всички служители, включително ръководен, технически и изпълнителен персонал, както и до подизпълнители и доставчици;

 • Редовно преразглеждане на политиката за социална отговорност с цел нейното непрекъснато подобряване с отчитане на настъпили промени в законодателството, във  вътрешнофирмените изисквания, както и в приетите изисквания на заинтересованите страни;

 • Уведомяване на всички свои служители и други заинтересовани страни за приетата Политика за социална отговорност на дружеството, чрез публикуването сайта на компанията – www.prista-oil.com;

 • Ръководните принципи на „Приста Oйл Холдинг“ АД по отношение на социалната отговорност включват:

  • Уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във всеобщата декларация за правата на човека;

  • Защита на общоприетите човешки ценности;

  • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители;

  • Развитие и мотивиране на персонала;

  • Разкриване на нови работни места;

  • Осигуряване на сигурност в разплащанията;

  • Поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъци и видове осигуровки на служителите и работниците;

  • Формулиране на правила за градивна бизнес етика и гарантиране на тяхното спазване;

  • Отговорност при извършването на благотворителни дейности, както и подобряване на местната инфраструктура;

  • Поддържане на ползотворни взаимодействия с обществеността и местната власт, както и с неправителствени организации, бизнес асоциации, образователни и експертни институции и др.;

  • Оповестяване дейността на компанията в средствата за масова информация.

Ръководството на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД се ангажира да създава необходимите условия за спазване изискванията на Система за управление на социалната отговорност и за адекватно съдействие на ръководния, техническия и изпълнителски персонал в нейното развитие.

 

гр. Русе                                   Изпълнителен директор:

20.01.2024г.                             /Цветомир Анастасов/

 

Изтегли Политиката в PDF

Изтегли Декларацията в PDF