.

 

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ е лидер в производството и продажбите на моторни и индустриални масла на българския и международен пазар, компания, работеща в Централна, Източна Европа, Централна Азия, Близкия Изток и Северна Африка. В качеството си на надежден партньор във веригата на доставки, компанията осъзнава своята отговорност към намаляването на количеството въглеродни емисии в световен мащаб и нуждата от постигане на устойчива околна среда. В тази връзка, ние се стремим към непрекъснато подобрение на продуктите и процесите свързани с тяхното управление в околната среда. С обмен на информация със служители, партньори и доставчици целим повишаване на осъзнаването на ефекта от дейността, компетентността и отговорността им към опазването на природата в нейната цялост и многообразие.

В „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ поддържаме екологично чиста и здравословна среда и се стараем да намалим неблагоприятното си въздействие върху околната среда,  следвайки следните принципи:• Поддържане на работния процес в съответствие с приложимите законови, морални и други изисквания свързани с опазване на околната среда, здравето и безопасността на персонала на дружеството и заинтересованите страни;

 • Поставяне на изисквания по отношение на опазването на околната среда пред нашите партньори;
 • Спазване на задълженията към заинтересованите страни според техните потребности и очаквания свързани със СУОС и поддържане на проактивно сътрудничество;
 • Периодично отчитане на изпълнението на поставените цели по СУОС;
 • Осигуряване на необходимият ресурс за функционирането и поддържането на СУОС, както и ефективно управление на аспектите,  рисковете и възможностите по околна среда;
 • Създаване на системи и програми за  изпълнение, преглед и актуализация на настоящата политика по околна среда, както и нейното представяне на служителите, клиентите и обществеността;
 • Развитие и подобряване на квалификационните умения, а така също и мотивация на служителите, с оглед на бъдещите потребности, чрез провеждане на обучения, с акцент върху отговорността на всеки служител за опазването на околната среда и подобрение на работната среда;
 • Използване на техники и методи на производство, които намаляват вредното въздействие върху околната среда;
 • Насърчаване на всеки ръководител на процес да се ангажира активно и да възприеме принципите и практиките на СУОС;
 • Ефективно използване на природните ресурси, предимно при употребата на материали и енергия чрез:
  • Повишаване на енергийната ефективност посредством реконструкция на съществуващи мощности;
  • Извършване на мониторинг на консумираната електроенергия и водопотребление;
  • Използване на рециклируеми суровини и материали в производствената си дейност;
  • Ограничаване на употребата на суровини съдържащи:
 • минерали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;
 • вещества,  групи от вещества  или  смеси,  които са обект на забрани съгласно Регламент (ЕО)  1907/2006;
 • химични  вещества, които  са  класифицирани  като  канцерогенни,   мутагенни  или токсични за репродукцията;
 • химични вещества, които са предмет на разпоредби за намаляване на изпусканията и др.
  • Непрекъснато надграждане на ролята и отговорностите ни в кръговата икономика  чрез:
 • използване  на  оборотен  пакетаж  за  готовата  продукция  с  цел  намаляване   на отпадъчните  опаковки;
 • Извършване на мониторинг и управление на производствените и търговски дейности с цел оптимизиране на употребяваните  ресурси.

 

Тази политика ще бъде редовно прилагана, преразглеждана, и актуализирана при необходимост. В „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ се ангажираме тя да бъде разяснявана на всички служители и лица работещи за или от името на компанията и ще бъде предоставяна за информация на всички заинтересовани страни и на обществеността.

„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ има назначено длъжностно лице, което да налага и прилага политиката и процедурите на организацията в областта на екологията. Във връзка с възникнали въпроси по екологични теми, можете да се свържете с него на e-mail:  ecology@prista-oil.bg или лично, на адрес: бул.„3-ти Март“ 46, Русе 7012, България.

 

За реализиране на ПОЛИТИКАТА по ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, като Изпълнителен директор, декларирам:

Личната си ангажираност и отговорност за изпълнението на обявената политика, гарантираща благополучието и успеха на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“, която считам, че удовлетворява очакванията на  работници  и  служители, подизпълнители, клиенти и общности, в които живеем.

 

Дата на последно преразглеждане: 15.01.2024г.                            

Изпълнителен Директор:

/Ц. Анастасов/

 

Изтегли PDF