.

Списък на услугите, предоставяни в ИЛН може да разгледате тук 

Заявка за изпитване може да изтеглите от тук

Заявка за вземане на проби/извадки може да изтеглите от тук

Процедура за управление на жалби може да изтеглите от тук

Формуляр за регистриране на жалби може да изтеглите от тук

Процедура за правила за позоваване на акредитация може да изтеглите от тук

Декларация за политиката по качество на ИЛН - тук

Декларация за целите по качество на ИЛН - тук

 

БДС EN ISO 3104+AC;  ASTM D445

Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния и изчисляване на динамичния вискозитет.

ASTM D7042

Стандартен тест метод за определяне на динамичния вискозитет и плътността на течности с вискозиметър на Stabinger ( и изчисляване на кинематичния вискозитет).

БДС ISO 2909; ASTM D2270

Нефтопродукти. Изчисляване на вискозитетния индекс от кинематичния вискозитет

БДС EN ISO 3675; ASTM D1298

Суров нефт и течни нефтопродукти. Лабораторно определяне на плътност или относителна плътност. Ареометричен метод (ISO 3675:1998).

ASTM D4052

Стандартен тест метод за определяне на плътност, относителна плътност и силата на тежестта по API на течности с дигитален дензиметър.

БДС EN ISO 2592; ASTM D92

Определяне на пламна и запалителна температура. Метод на Cleveland в отворен тигел. ( ISO 2592:2000)

БДС EN ISO 2719; ASTM D93

Определяне на пламна температура. Метод на PENSKY-MARTENS със затворен тигел.

БДС ISO 3016; ASTM D97

Нефтопродукти. Определяне температурата на течливост

БДС EN 23015; ASTM D2500

Определяне на точката на помътняване на петролни продукти

БДС 1752

Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число.

БДС ISO 6618; ASTM D974

Нефтопродукти и смазочни материали. Определяне на киселинното или алкалното число. Метод чрез титриране с цветен индикатор

БДС ISO 6614; ASTM D 1401

Нефтопродукти. Определяне на водоотделителната способност на нефтени масла и синтетични течности

БДС ISO 6247; ASTM D892

Нефтопродукти. Определяне на пенообразуващите свойства на смазочните масла

БДС ISO 9120;  ASTM D3427

Нефтопродукти и сродни материали. Определяне на въздухоотделителната способност на масла за парни турбини и други видове масла - "Impinger" метод

БДС 8088; ASTM D5800

Стандартен тест метод за определяне на загубите от изпарение на смазочните масла по метода на Ноак.

ASTM D5293; БДС 14147 

Стандартен метод за определяне на условния вискозитет на моторните масла между -10°C и -35°C със CCS (симулатор на студено стартиране).

БДС EN ISO 8754

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Енергийнодисперсионна рентгенофлуоресцентна спектрометрия (ISO 8754:2003)

ASTM D4927 

Стандартни тест методи за елементен анализ на смазочни продукти и съдържание на компоненти в присадки-барий,калций,фосфор,сяра и цинк чрез вълново-дисперсионна рентгеново флуоресцентна спектроскопия.  

БДС ISO 2049; ASTM D1500

Нефтопродукти. Определяне на цвят (ASTM скала)

БДС ISO 3733

Нефтопродукти и битумни материали. Определяне съдържанието на вода. Дестилационен метод

БДС ISO 760

Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer (общ метод)

БДС EN ISO 6245; ASTM D482

Нефтопродукти. Определяне на пепел (ISO 6245:2001).

БДС ISO 6615

Нефтопродукти. Определяне на коксовия остатък. Метод на Conradson

БДС 5252

Нефтопродукти. Определяне наличието на водоразтворими киселини и основи.

St of SIV 2876

Нефт, нефтопродукти и присадки. Метод за определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране.

БДС ISO 5661

Нефтопродукти. Въглеводородни течности. Определяне на показателя на пречупване

БДС EN ISO 2160; ASTM D130

Нефтопродукти. Корозионна агресивност спрямо мед. Изпитване с медна пластинка.

БДС ISO 7120; ASTM D665

Нефтопродукти и смазочни материали. Минерални масла и други течности. Определяне на антикорозионните характеристики в присъствие на вода

БДС 9779

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на фосфор.

ASTM D4951 

Стандартен тест метод за определяне на присадки от елементите в смазочни масла чрез атомно емисионен спектрофотометър с индуктивна свързана плазма.

ASTM D5185 

Стандартен тест метод за определяне на множество елементи в работили и неработили смазочни масла и базови масла по метода на индуктивно-свързана плазма-атомно емисионна спектроскопия (ICP-AES).

БДС 9786; ASTM D4172 

Масла. Определяне на противоизносните свойства с четирисачмена машина

БДС 9787; ASTM D2783

Нефтопродукти. Определяне на противоизносните и противозадирни свойства на смазочни масла и течности на четирисачмена машина

БДС 14348

Масла смазочни. Определяне на складовата стабилност и съвместимост.

БДС 17249; DIN 51589 –1

Масла смазочни индустриални. Определяне на водоотделящата способност след обработване с пара.

БДС ISO 4406

Хидравлично задвижване. Флуиди. Метод за кодиране нивото на замърсяване с твърди частици

ISO 11500

Хидравлични флуиди.Автоматично определяне нивото на замърсяване с твърди частици.

ASTM D2272

Стандартен тест метод за определяне на окислителна стабилност на масла за парни турбини чрез ротационен съд под налягане (RРVOT).

БДС 17248; ASTM D6278

Масла смазочни с полимерна присадка . Определяне на стабилността срещу механична деструкция.

БДС 1751

Масла и тъмни нефтопродукти. Определяне температурата на замръзване

БДС 14627; ASTM D2983

Стандартен тест метод за определяне на нискотемпературния вискозитет на смазочни течности, измерен с вискозиметъра на Брукфийлд. 

БДС ISO 3987; ASTM D874

Петролни продукти - смазочни масла и добавки. Определяне на сулфатна пепел

БДС EN 62021-1

Изолационни течности. Определяне на киселинността. Част 1: Автоматично потенциометрично титруване (IEC62021-1:2003).

БДС EN 60296

Флуиди за приложение в електротехниката. Неработили минерални изолационни масла за трансформатори и прекъсвачи (IEC 60296:2012)

БДС EN 60814

Изолационни течности. Хартия и пресован картон, импрегнирани с масло. Определяне на вода по Karl Fischer чрез автоматично кулонометрично титриране (IEC 60814:1997).

БДС EN 60666

Откриване и определяне на специфични присадки в минерални изолационни масла (IEC 60666:2010)

БДС ISO 5662 

Нефтопродукти. Електроизолационни масла. Установяване на корозионно агресивна сяра

DIN 51353

Изпитване на изолационни масла. Изпитване на корозийна сяра. Изпитване със сребърна лента.

БДС EN 60247

Изолационни течности. Измерване на относителната диелектрична проницаемост, коефициента на диелектрично разсейване (tg δ) и специфичното съпротивление при постоянен ток (IEC 60247:2004)

ASTM D971 

Стандартен тест метод за определяне на повърхностно напрежение на масло срещу вода чрез метода на пръстена

БДС EN 60156

Изолационни течности. Определяне на пробивното напрежение при промишлена честота. Метод за изпитване (IEC 60156:1995).

БДС EN 61125

Неработили изолационни течности на въглеводородна основа. Методи за изпитване за оценка на стабилността на окисление ( IEC 61125:1992 ).

БДС 13727; ASTM D2896

Масла и присадки. Определяне на общо алкално число чрез Потенциометрично титриране с перхлорна киселина.

БДС 16564; ASTM D4684; ASTM D3829

Масла моторни. Определяне на граничната температура на изпомпване с миниротационен вискозиметър.

БДС 5496

Нефтопродукти. Определяне на осапунителното число.

БДС 1552

Масла растителни. Правила за приемане и вземане на проби. Методи за изпитване.

БДС 16749

Продукти  химически. Потенциометричен метод за определяне на pH на водни разтвори.

БДС 14843

Течности смазочно – охлаждащи. Определяне стабилността на емулсии

БДС 14887

Течности смазочно – охлаждащи. Определяне склонността на емулсии и разтвори към пенообразуване.

БДС 15014

Течности смазочно – охлаждащи. Определяне скоростта на емулгиране.

БДС 8563

Течности спирачни за автомобили. Методи за изпитване.

ISO 4925

Пътнотранспортни средства. Технически изисквания към спирачни течности на нефтена основа за хидравлични системи.

БДС 10126

Течности охлаждащи нискозамръзващи

ASTM D1122

Стандартен метод за определяне на плътност или относителна плътност  на  концентрати на автомобилни охлаждащи течности и на автомобилни охлаждащи течности с помощта на  хидрометър.

ASTM D1120

Стандартен тест метод за определяне температурата на кипене на охлаждащи течности за двигатели.

ASTM D1177

Стандартен метод за изпитване температура на замръзване на антифризи на водна основа

ASTM D1287

Стандартен метод за определяне на pH на автомобилни охлаждащи течности и консервационни средства.

ASTM D1121

Стандартен  метод за определяне на остатъчната алкалност на двигателни охлаждащи течности и консервационни средства.

ASTM D1881

Стандартен тест метод за тенденцията към пенообразуване на охлаждащи течности. Метод в стъклена чаша.

ASTM D1384

Стандартен тест метод за изпитване на охлаждащи течности на корозия. Метод в стъклена чаша.

БДС EN ISO 3170

Tечни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби (ISO 3170:2004)

БДС EN 60475

Метод за вземане на проби от изолационни течности (IEC 60475:2011)