Select Language: Bulgarian
.

Модерната изпитвателна лаборатория за нефтопродукти е разположена на територията на Завода за смазочни масла в гр.Русе, с работна  площ от 1000 м2, и притежава най-нови и съвременни изпитвателни, контролни и  измервателни технически средства. Лабораторията е създадена през1996г и поддържа акредитация от Българска служба за акредитация от 1999г. до настоящия момент. От 2003 година Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 с обхват на акредитация за изпитване на нефтопродукти: масла, смазочно охлаждащи течности, течности за автомобили, смазки, дизелови и котелни горива, газьол, минерален терпентин и вземане на проби.

Акредитация и сертификация:

Акредитация за управление на качеството и компетентността

   •   EN ISO / IEC 17025:2006

Сертифициране за управление на качеството

   •   ISO 14001

   •   OHSAS 18001 ISO 9001

   •   NATO AQAP 2110

Организационен  член на ASTM

Една добра оценка на персонала на ИЛН е тяхното отлично ежегодно представяне  в междулабораторни програми, организирани от   АSTM - Interlaboratory Crosschecк Programs и програми, организирани от компанията Chevron, както и участие в разработването на нови продукти и консултантска помощ по време на мониторинг на масла в експлоатация.