.

 

Кодекс за поведение на доставчици и подизпълнители

Приста Ойл е водеща компания, която разработва, произвежда и реализира продукти и решения, които създават допълнителна стойност за нашите клиенти и за обществото.

Компанията е ангажирана с постигането на най-високите стандарти за социална и екологична отговорност, както и за етично поведение по цялата верига на доставките.

Спазването на законодателство е основополагащо за Приста Ойл. В тази връзка, ние очакваме от своите доставчици и подизпълнители да се придържат към всички приложими правила и разпоредби, както и към високите етични и морални стандарти, които настоящият Кодекс за поведение определя.

        May be an image of street and twilight
 

Човешки права и права на труд

Приста Ойл очаква от своите доставчици и подизпълнители да прилагат съответните норми, международните разпоредби, Международната Харта за правата на човека, основните конвенции на Международната организация на труда и Водещите принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

Доставчиците и подизпълнителите следва да защитават правата на човека в своите собствени организации и да изискват същото надолу по веригата за доставки.

Цел на компанията е да успее да изиска от своите доставчици, в цялата верига на снабдяване, отстояване на следните принципи:

 

1. Без детски труд

Доставчиците и подизпълнителите ни няма да използват и няма да толерират използването на детски труд. Детският труд във всяка форма (съгласно Конвенция 182 на МОТ) е строго забранен!

 

2. Без принудителен труд

Ние не приемаме участието или използването на принудителен труд, трафик на хора, всякаква форма на закрепостяване или други подобни практики, които включват, но не се ограничават до: злоупотреба с уязвимостта, измама, ограничаване на движението, изолация, физическо и сексуално насилие, сплашване и заплахи, задържане на документи за самоличност, удържане на заплати, обвързване в дълг, злоупотреби с условията на труд и живот, прекомерен извънреден труд и всякакви други форми на принуждаване.

Доставчиците и подизпълнителите следва да упражняват контрол с цел предотвратяване на риска от измъчване и жестокост, заплаха за живота, нехуманно или унизително поведение към своите служители.

 

3. Без дискриминация

Служителите трябва да бъдат третирани поравно, справедливо и с уважение независимо от раса, пол, възраст, националност, увреждане, религия, сексуална ориентация, членство в съюз или политическа принадлежност. Местните общности и малцинствата трябва да бъдат зачитани. На всички служители трябва да се предоставят равни възможности и възнаграждение за труд с еднаква стойност без разлика.

 

4. Без грубо или нехуманно отношение

Доставчиците и подизпълнителите гарантират забраната на физическото насилие, заплахата от физическа злоупотреба, психологически, сексуален или друг тормоз, вербалното насилие или други форми на сплашване в своите организации и вериги за доставки.

 

5. Свобода на сдружаване

Доставчиците и подизпълнителите зачитат правото на всички служители да образуват и членуват в синдикални организации по свой избор и да се договарят колективно, в съответствие с приложимото местно или национално законодателство. Официални представители на тези профсъюзи следва да имат достъп до членовете на съюза и техните работни места и не трябва да бъдат обект на дискриминация.

 

6. Справедливо заплащане и придобивки

Заплащането на труда и другите свързани с това придобивки ще отговарят на това, което е предписано като минимум от приложимото местно законодателство и отговарят на минималния индустриален стандарт в страната.

 

7. Работно време

Доставчиците и подизпълнителите следва да внедрят системи за работно време в съответствие с приложимото законодателство и индустриалния стандарт във всяка страна.

8. Право на земя

Доставчиците и подизпълнителите гарантират забраната за незаконно изселване и забраната за незаконно изземване на земя, гори и води при придобиването, развитието или друго използване на земя, гори и води.

 

9. Система за оплаквания

Компанията е изградила и поддържа Канал за сигурно подаване на сигнали. На него могат да се докладват за констатирани нарушения свързани с веригата на доставки - hotline@prista-oil.bg. Служител обслужващ канала, инициира проверка и при необходимост препраща сигнала към компетентно лице или структура. Всички сигнали, включително и анонимни, ще бъдат разгледани и в разумен срок подателя ще бъде уведомен за предприетите действия.

Защитата на лицата подаващи сигнали е гарантирана.

От доставчиците и подизпълнителите се очаква да предоставят механизъм за подаване на жалби, съпоставим с този кодекс, който позволява нарушения, да бъдат докладвани по сигурен и поверителен начин и с възможност подателите да останат анонимни.

 

Здраве и безопасност

На всички служители на доставчиците и подизпълнителите на Приста Ойл трябва да се осигуряват безопасни и здравословни работни места. Това включва необходимите стандарти за безопасност в осигуряването и поддръжката на работното място, работната станция и работното оборудване, подходящи защитни средства и мерки за предотвратяване излагането на химични, физични или биологични вещества, мерки за предотвратяване на прекомерна физическа и умствена умора – конкретно чрез неподходяща организация на работата по отношение на работно време и почивки - и подходящо обучение и инструктаж на служителите.

На служителите на доставчиците и подизпълнителите трябва да бъде предоставен достъп до храна, облекло, чиста питейна вода и санитарен възел на работното място, както и достъп до подходящо жилище (ако се осигурява от работодателя). От доставчиците и подизпълнители се изисква да гарантират спазването на законодателството и разпоредбите в областта на здравословните и безопасни условия на труд, да се изготвят планове и процедури относно аварийната готовност.

Цел на компанията ни е - отговорността за здравето и безопасността  да бъде ясно дефинирана и да се управлява от квалифициран персонал.

                    No photo description available.

 

Околна среда

От доставчиците и подизпълнителите се очаква да допринасят за екологичното устойчиво развитие чрез непрекъснато намаляване на въздействието върху околната среда на техните собствени организации, включително въздействието върху биологичното разнообразие.

 

1. Разрешителни

Доставчиците и подизпълнителите следва да имат и да поддържат валидни всички необходими екологични разрешителни и други одобрения за своите собствените организации.

 

2. Въздействие върху околната среда

Приста Ойл очаква от своите доставчици и подизпълнители да оценяват, проследяват и докладват въздействията върху околната среда, включително суровини, енергия, вода, ползване на земя, емисии и отпадъци.

Приста Ойл очаква непрекъснато подобрение от своите партньори с цел намаляване негативното въздействие върху околната среда с течение на времето, включващо промяна на почвата, замърсяване на водите, замърсяване на въздуха, вредни емисии на шум и прекомерно потребление на вода, което е в резултат на тяхната дейност.

Доставчиците и подизпълнителите ще се стремят да подобряват принципа на кръгова икономика в своите бизнес модели, продуктов дизайн и дейности, включително използване на рециклируеми материали и проектиране на продукти, които да могат да бъдат рециклирани или ремонтирани.

 

3. Материално съответствие

Приста Ойл се ангажира да произвежда продукти, които са свободни от ‘’Конфликтни суровини" и да спазва свързаните с това законови изисквания и съответните международни норми и стандарти. Доставчиците и подизпълнителите гарантират, че всички стоки, които доставят на Приста Ойл винаги ще отговарят на най-новите приложими закони и разпоредби по отношение на забраната и ограничаването на вредни вещества.

 

4. Намаляване на парниковите газове

Приста Ойл се ангажира да измерва и намалява въздействието на парниковите газове по цялата верига на доставките. Приста Ойл има за цел постигане на нулеви емисии на парникови газове – до 2050 година от собствена дейност и до 2070 година за цялата верига на доставки.

 

Компанията очаква от своите доставчици и подизпълнители да измерват и докладват въздействието на парниковите газове от собствена дейност (обхват 1 и 2) и впоследствие въздействието на парниковите газове от съответните им доставчици (обхват 3) и други значими дейности. Приста Ойл очаква да се разработят и внедрят планове за систематично намаляване на тези въздействия във времето.

 

                            A close-up of a certificateDescription automatically generated

 

Етика и съответствие

Доставчиците и подизпълнителите на Приста Ойл трябва да спазват всички приложими закони и нормативни актове, и да осъществяват дейността си във всеки един аспект в условията на прозрачност, почтеност и високи етични норми.

С цел поддържане на високи човешки и морални ценности, Приста Ойл може да разследва съмнения за нарушения на етичните норми и предполагаеми нарушения, и да предприема необходимите ответни действия. Такива действия, могат да бъдат и прекратяване на деловите взаимоотношения.

 

1. Борба с корупцията

Доставчиците и подизпълнителите следва да спазват всички приложими антикорупционни закони и разпоредби на страните, в които оперират. Всяка форма на корупция, подкуп, рушвет и облага са строго забранени.

Всички форми на компенсация от доставчици и подизпълнителите на Приста Ойл трябва да се позовават само на обосновани продукти или услуги, и да бъдат прозрачно документирани.

Ситуациите, които могат да създадат конфликт на интереси или появата на конфликт на интереси с Приста Ойл ще бъдат избягвани и докладвани при нужда.

Подаръците и услугите като елементи на гостоприемство ще се придържат към местното законодателство и не могат да надхвърлят местните практики и обичаи.

 

2. Борба с измамите

Приста Ойл има политика на нулева толерантност към всеки вид измамно или нечестно поведение, което включва, но не се ограничава до фалшифицирани или подправени декларации, сертификати и други документи или информация във връзка с бизнес дейността на Приста Ойл.

 

3. Борба с изпирането на пари

Доставчиците и подизпълнителите следва да спазват всички приложими закони и разпоредби, отнасящи се до предотвратяване изпирането на пари в страните, в които оперират.

 

4. Защита на конкуренцията

Приста Ойл е застъпник за свободна и справедлива търговия, като се стреми към отворен пазар и етични условия, съгласно правилата на правната рамка. Доставчиците и подизпълнителите следва да спазват всички приложими закони и разпоредби, отнасящи се до лоялна търговия, конкуренция и антитръстови мерки.

 

5. Защита на поверителна информация и лични данни

Обработване на лични данни, включително събиране, съхраняване, използване и прехвърляне на лични данни трябва да се придържа към приложимото местно законодателство. Личните данни на служителите, клиентите или други заинтересовани страни на Приста Ойл следва да бъдат обработвани в съответствие със споразумението с доставчика, и със споразумението за обработка на лични данни с Приста Ойл.

6. Санкции и експортен контрол

Бизнес партньорите на Приста Ойл следва да спазват всички приложими закони, разпоредби и санкции за експортен контрол.

 

7. Права за интелектуална собственост

Доставчиците и подизпълнителите ще спазват правата за интелектуална собственост на Приста Ойл и по принцип.

 

                   A poster with pictures on itDescription automatically generated

 

Сертифициране по международни стандарти

Като се ангажира непрекъснато да подобрява областите, които настоящият Кодекс за поведение обхваща, Приста Ойл е сертифицирана по международните стандарти за управление на качеството, околна среда и безопасни условия на труд.

 Приста Ойл може да изисква от своите доставчици и подизпълнители следните международни стандарти, застъпени в настоящия Кодекс за поведение:

  • ISO 9001: Система за управление на качеството;
  • ISO 14001: Система за управление на околната среда;
  • ISO 45001: Система за управление на здравето и безопасността при работа.

 

Обучение и комуникация

Доставчиците и подизпълнителите следва да запознаят с настоящия Кодекс за поведение своите служители и да проведат обучение с цел ефективното му спазване.          

 

Мониторинг на спазването на Кодекса за поведение

Приста Ойл използва различни методи за наблюдение и оценка на своите бизнес партньори и тяхното съответствие с принципите на Кодекса за поведение на Приста Ойл. Спазването на принципите се основава на взаимно доверие. Въпреки това, Приста Ойл може да възложи на трета страна или сама да извършва предварително обявени или необявени одити, да поиска самооценка на доставчика и периодично да изисква предоставяне на информация или данни, свързани с поведението и изпълнението от страна на доставчиците и подизпълнителите.

 

Неспазване на принципите на Кодекса за поведение

Приста Ойл ще вземе решение да прекрати бизнес взаимоотношенията с онези доставчици или подизпълнители, които нарушават принципите и нормите, заложени в настоящия Кодекс или отказват да предприемат действия, необходими за спазването му.

Заключение

 

Кодексът за поведение разкрива принципите на Приста Ойл, като очертава основните отговорности към клиенти, дистрибутори, доставчици, служители, акционери, общество и околна среда. Кодексът за поведение определя същността на компанията. Това са уменията, отношението и начина на мислене за това как да се държим, когато взаимодействаме с нашите бизнес партньори.

Като отразяват нашия имидж – символ на висококачествен бранд, доставчиците и подизпълнителите на Приста Ойл играят важна роля във веригата ни за удовлетворяване на клиентите.

 

                                An aerial view of a road with trees and a bottle of oilDescription automatically generated

В резултат на това, очакваме нашите доставчици и подизпълнители да демонстрират същите високи етични стандарти, както Приста Ойл. Също така, да прилагат подобен Кодекс за поведение по отношение на своите доставчици и подизпълнители.

Защитаването на този кодекс е нашата споделена отговорност!

 

31.01.2024 год.

гр. Русе           

Изтегли PDF